Verantwoordelijkheid

Dit document is eigendom van en wordt beheerd door het Hoofd Gezondheid en Veiligheid en Veldwerk.

Het is de verantwoordelijkheid van alle subcontractmanagers om ervoor te zorgen dat hun teams werken in overeenstemming met deze gedragscode.

Gedragscode


1. Uiterlijk en uniform


Het uniform moet schoon en netjes zijn. ID-kaarten moeten zichtbaar zijn. CSCS/ECS-kaarten moeten aanwezig zijn en getoond kunnen worden wanneer dat nodig is. Hoofddeksels moeten in overeenstemming zijn met het uniform (geen baseballpetjes). Bespreek dit met het management in geval van twijfel. Haar en baarden moeten netjes zijn.
PBM's moeten waar nodig worden gedragen.


Aannemers moeten merkkleding dragen. Bij voorkeur een zwarte werkbroek, poloshirt en plichten.
Op tapijten en afgewerkte vloeren moeten schoenovertrekken worden gedragen.


2. Gedrag rond locaties


Aannemers worden om 9 uur 's ochtends op de bouwplaats verwacht, tenzij dit vooraf schriftelijk is overeengekomen. Als er een reden is waarom ze niet kunnen komen, moeten ze hun manager of de contactpersoon op de site verwittigen. ASK4 moet voor de starttijd op de hoogte worden gebracht.


Aannemers worden op een volledige dag verwacht, tenzij vooraf schriftelijk overeengekomen en bevestigen aan de Field Engineer wanneer ze een locatie verlaten. 


Er moet professionele taal worden gebruikt die past bij een werkomgeving, vloeken of schreeuwen is niet toegestaan op de locaties. Radio's of muziekspelers zijn niet toegestaan, tenzij vooraf toestemming is verleend door de locatie en vormen als zodanig geen risico voor de gezondheid en veiligheid van personen.


Veiligheidssignalisatie of waarschuwingssystemen moeten correct worden weergegeven en goed worden onderhouden.


Verboden te roken op of rond de staanplaatsen.


Voertuigen moeten worden geparkeerd waar de klant je dat heeft opgedragen of buiten het terrein in geschikte parkeervakken als er geen parkeergelegenheid beschikbaar is.


Aannemers mogen geen problemen bespreken of redenen voor problemen suggereren aan klanten. Als je wordt gevraagd naar iets wat niet jouw taak is, verwijs de klant dan door naar ons ondersteuningscentrum. Discussies over dergelijke zaken kunnen verkeerd worden geïnterpreteerd door klanten en kunnen verwarring en ongemak veroorzaken.


Aannemers mogen onder geen beding commercieel gevoelige zaken bespreken met klanten.


Contractanten mogen geen niet-werkgerelateerde communicatie hebben met klanten en/of bewoners die de reputatie van ASK4 kan schaden.


Aannemers mogen geen schuldigen aanwijzen wanneer ze met een klant praten.


Werkgebieden moeten netjes worden gehouden. Er mogen geen kabels of andere gevaren rondslingeren. Indien nodig moet het werkgebied worden geïsoleerd om letsel te voorkomen.


3. Locatieprocessen


Alle aannemers moeten zich bij aankomst op een locatie aanmelden. Sleutels moeten tijdig worden afgemeld en ingeleverd. Alle sleutels moeten worden ingeleverd bij het kantoor van de bouwplaats en mogen niet worden doorgegeven tussen aannemers of meegenomen naar een andere bouwplaats. Elke sleutel of sleutelhanger moet goed worden bewaard, zodat hij niet verloren kan gaan of gestolen kan worden. Het is de verantwoordelijkheid van de persoon die voor de sleutel heeft getekend om de sleutel veilig te bewaren. 


Als een campingpas wordt gegeven, moet deze worden gedragen en zichtbaar zijn.


Aannemers moeten zich houden aan alle siteregels die hen tijdens de introductie of bij het aanmelden worden meegedeeld.


Aannemers moeten schriftelijke instructies opvolgen. Neem bij twijfel contact op met je toegewezen contactpersoon.


Waar nodig moeten telefoonkaarten worden gebruikt.


Toegangsprocedures moeten worden gevolgd. De site zal deze communiceren.


Het ASK4-toegangsproces moet worden gevolgd.


Alle afval moet zo snel mogelijk van het terrein worden verwijderd en niet later dan voor vertrek. Vuilnis moet worden meegenomen en afgevoerd. Gebruik afvalbakken op het terrein alleen met uitdrukkelijke toestemming van de beheerder.


Op locaties waar klanten wonen, moet lawaai beperkt worden tot de werkuren (op advies van de locatie).


Aannemers moeten zich houden aan de tijden die vermeld staan op de RAMS en mogen het terrein niet verlaten voordat ze toestemming hebben gekregen van de toegewezen contactpersoon.


4. Communicatie en administratie


Namen van onderaannemers moeten vooraf aan ASK4 worden verstrekt. 


Contractanten zijn verplicht om een DBS-check uit te voeren. Een nieuwe moet worden verstrekt bij aanvang van de werkzaamheden bij ASK4. Deze moet elke twee jaar worden vernieuwd.
Bij het ophalen van voorraad uit ons magazijn, moeten aannemers dit 48 uur van tevoren aankondigen. De namen van de mensen die de voorraad komen ophalen moeten worden doorgegeven en er zal om een identiteitsbewijs met foto worden gevraagd. 


Risico- en probleemlogboeken moeten worden bijgehouden en gerapporteerd aan de contactpersoon die op het werkpakket staat vermeld.


Als er zich problemen voordoen op de locatie, moeten deze worden gemeld aan de locatie en ASK4 op het moment van het evenement of zo snel mogelijk. Het is belangrijk dat ASK4 op de hoogte wordt gebracht van eventuele problemen, zodat zij het beste in staat zijn om een latere klacht of claim af te handelen. Er kan om een tijdlijn en meer informatie worden gevraagd. 


Werkdocumenten moeten worden teruggegeven aan het kantoor van de aannemer en ingevuld en ondertekend worden bij de eerst mogelijke gelegenheid na de voltooiing van het werk, zodat ze ASK4 kunnen voorzien van updates.


Gelabelde foto's moeten bij de eerst mogelijke gelegenheid na voltooiing van de klus worden aangeleverd, omdat ASK4 deze nodig heeft om ze toe te voegen aan de locatiebestanden en de locatie te ondersteunen zodra deze is overgedragen.


Een taak is pas voltooid als alle administratieve deliverables die op het werkpakket staan naar tevredenheid zijn afgerond.


5. Gezondheid en veiligheid


Alle aannemers hebben de plicht om te zorgen voor de gezondheid en veiligheid van zichzelf en de mensen om hen heen. Ze mogen zich niet gedragen op een manier die anderen in gevaar kan brengen. Ze moeten de hen ter beschikking gestelde uitrusting op de juiste manier gebruiken.


Van onderaannemers wordt verwacht dat ze voor elke taak hun eigen risicobeoordeling en methodeverklaring (RAMS) opstellen. Deze moeten worden gelezen en begrepen en moeten op verzoek op de bouwplaats kunnen worden getoond. ASK4 of andere instanties kunnen tijdens de duur van de werkzaamheden controles ter plaatse uitvoeren. RAMS moeten beschikbaar zijn voor onderzoek.
Voor aanvang van de werkzaamheden moet een dynamische risicobeoordeling worden uitgevoerd om nieuwe gevaren te identificeren die mogelijk niet waren voorzien.


Aannemers moeten waar nodig een introductie of briefing op locatie bijwonen.


Bij het uitvoeren van werkzaamheden die de passieve brandbeveiliging kunnen doorbreken, moet HSA 027 worden gevolgd en moet het logboek voor doorbraken nauwkeurig en onmiddellijk worden ingevuld.

 Er mogen alleen goedgekeurde producten worden gebruikt en na voltooiing van de klus moeten veiligheidsinformatiebladen worden verstrekt. Iedereen die passieve brandbeveiliging installeert, moet een bewijs van bekwaamheid kunnen overleggen. 


Ongevallen en bijna-ongevallen moeten gemeld worden op de bouwplaats en toegevoegd worden aan het risico- en probleemlogboek. Het eigen proces van de aannemer moet ook gevolgd worden.
Aannemers moeten zorgen voor iemand met een geschikte EHBO-kwalificatie.
 

6. Training en supervisie


Van aannemers wordt verwacht dat ze voor een supervisor zorgen voor alle jobs.

Van aannemers wordt verwacht dat ze de nodige training hebben gevolgd om te voldoen aan de vereisten van onze klanten en hun locaties. Deze training omvat, maar is niet beperkt tot:

  • CSCS/ECS 
  • Asbestbewustzijn
  • Werken op hoogte
  • Eerste hulp in noodgevallen (of er moet voor een eerste hulpverlener worden gezorgd).

Door de aard van het vak verwachten we van een aannemer een competentieniveau dat hem in staat stelt om een bepaalde taak op een hoog niveau uit te voeren. Een aannemer moet
Zijn gereedschap in een goede staat van onderhoud brengen en houden;


Kies, lever en gebruik het juiste gereedschap voor de specifieke taak. Dit is van toepassing op het selecteren van de meest geschikte boor, bit en pluggen voor een bepaald wandtype, of het meest geschikte diagnosegereedschap voor het oplossen van fouten. 


Als het gereedschap of de bevestigingen niet beschikbaar zijn, moet dit zo snel mogelijk worden gemeld. 


7. Informatiebeveiliging


Naleving van informatiebeveiligingsbeleid en -procedures. Enkele praktische voorbeelden van gedrag dat van belang is:
Laat apparatuur nooit onbeheerd achter in een onbeveiligde staat. Vergrendel bijvoorbeeld altijd het scherm van je laptop of mobiele apparaat om onbevoegde toegang tot de informatie van ASK4 te voorkomen.


Laat documentatie die eigendom is van ASK4 niet onbeheerd achter.


Volg alle instructies in het werkpakket nauwgezet op om ervoor te zorgen dat de beste beveiligingspraktijken worden nageleefd.


Vergrendel deuren die toegang geven tot ASK4-apparatuur achter je.


Bespreek eventuele zorgen over informatiebeveiliging met je lijnmanager of contactpersoon op de locatie.


De bovenstaande lijst is niet volledig, dus gebruik ons gezond verstand om ervoor te zorgen dat de informatie van ASK4 wordt beschermd.