Niettegenstaande enige andere bepaling van deze ASK4: Nalevingsvereisten, zult U alle toepasselijke wetten naleven en naleven (inclusief de Bribery Act 2010, Control of Asbestos Regulations 2012, The Health and Safety at Work etc. Act 1974, Housing Act 1988, Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds Regulations 2017, Proceeds of Crime Act 2002 en de Immigration Act 2014).

1. Definities

"Anti-omkopings- en gedragsbepalingen" betekent de bepalingen in clausule 2 van deze vereisten.

"Bepalingen tegen mensenhandel en dwangarbeid" betekent de bepalingen van clausule 5 van deze vereisten.

"Economische sancties": alle handels-, economische of financiële sancties of handelsembargo's die van tijd tot tijd door een sanctieautoriteit worden opgelegd, met inbegrip van sancties die worden toegepast met betrekking tot een bepaald type economische activiteit, met inbegrip van sectorale sancties.

"Overheidsinstantie" betekent elke supranationale, nationale, federale, staats-, gemeentelijke of lokale overheid (met inbegrip van elke onderafdeling, rechtbank, administratief agentschap of commissie of andere autoriteit van dezelfde) of elke quasi-overheids-, sector- of handels- of particuliere entiteit of persoon die een regelgevende of quasi-regelgevende, belastende, importerende of andere overheids- of quasi-overheidsbevoegdheid of -autoriteit uitoefent, met inbegrip van effectenbeurzen en mededingingsautoriteiten, evenals elke entiteit die door een meerderheid van de voornoemden wordt gecontroleerd.

"Overheidsambtenaar" betekent elke ambtenaar, werkgever, agent of vertegenwoordiger van een overheidsinstantie, elke kandidaat voor een openbaar ambt en elke ambtenaar of vertegenwoordiger van een politieke partij.

"Vertegenwoordigers" betekent alle functionarissen, directeuren, agenten, aannemers (inclusief onderaannemers) en werknemers van U of andere personen die handelen ten gunste van of namens U.

"Beperkte Partij" betekent elke persoon of entiteit die op het moment dat een relevante actie werd ondernomen:

(A) die voorkomen op, eigendom zijn van of onder zeggenschap staan van een instantie of persoon die voorkomt op een van de lijsten van specifiek aangewezen onderdanen of aangewezen personen of entiteiten (of daarmee gelijkgestelde instanties) die door een sanctieautoriteit worden bijgehouden en bekendgemaakt, ongeacht of deze alle economische of handelsactiviteiten betreft of alleen een bepaald type economische activiteit, met inbegrip van een sectorale activiteit;

(B) de regering van een gesanctioneerd land of een overheidsinstantie van een gesanctioneerd land; of

(C) een staatsburger of ingezetene van een rechtspersoon die is opgericht, bestaat of opereert onder de wetten van een Sanctieland.

"Sanctieautoriteit" betekent elke overheidsinstantie in elk rechtsgebied waarin U actief bent of diensten verleent aan ASK4, evenals (i) elke overheidsinstantie in de Verenigde Staten (met inbegrip van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Amerikaanse Ministerie van Handel en het Amerikaanse Ministerie van Financiën (en in het bijzonder het Office of Foreign Assets Control), (ii) de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, en (iii) de Europese Unie.

"Sanctiebepalingen" betekent de bepalingen van clausule 3 van deze vereisten.

"Gesanctioneerd land" betekent Cuba, Iran, Libië, Noord-Korea, Zuid-Soedan, Soedan of Syrië of elk ander land waarvan een sanctieautoriteit heeft vastgesteld dat het onderworpen is aan economische sancties voor het hele land.

"Personeel van de Leverancier" betekent werknemers, consultants, agenten, onafhankelijke aannemers en onderaannemers, en elke werknemer of aannemer die door U wordt geleverd om diensten te verlenen.

1.1.1 U zult op uw eigen kosten de ASK4-leveranciersvereisten met betrekking tot onboarding registreren en naleven, met inbegrip van het volgende, voor zover van toepassing:

(a) het invullen van de prekwalificatieformulieren;

(b) het beantwoorden van auditvragen;

(c) documentatie over het gezondheids- en veiligheidsprogramma;

(d) een verificatiebrief van de bankrekening;

(e) het leveren van bewijs van bedrijfs- en belastingregistratie;

(f) het verstrekken van moderne slavernijverklaringen (of ander bewijs van naleving);

(g) het verstrekken van ESG-verklaringen;

(h) het verstrekken van bewijs van bedrijfs- en belastingregistratie; en

(i) het verstrekken van bewijs van verzekering op de niveaus en onder de voorwaarden zoals vereist door ASK4.

1.1.2 U zult zich redelijkerwijs inspannen om volledig aan deze vereisten te voldoen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst tussen ASK4 en U of kort daarna.

1.1.3 U zult deze nalevingsstatus gedurende de Termijn behouden en U erkent dat vernieuwing een vereiste is om door te gaan als een goedgekeurde Leverancier van ASK4.

1.1.4 Als U enig type goederen en/of diensten levert waarvoor U een vertegenwoordiger naar de plaats van uitvoering van Diensten moet sturen, dient U een actueel verzekeringsbewijs in uw bestand te hebben en op verzoek beschikbaar te zijn voor ASK4. Het (de) verzekeringscertificaat (-certificaten) moet(en) actueel blijven en elk verval van de dekking zal resulteren in de beëindiging van toekomstige aankopen van goederen en diensten.

2. Bepalingen tegen omkoping en gedrag

2.1 U verklaart en verbindt zich ertoe dat:

2.1.1 noch U, noch een van Uw vertegenwoordigers, (i) de anti-omkopingsprincipes heeft geschonden of zal schenden die zijn opgenomen in het Verdrag van de Verenigde Naties tegen Corruptie, het OESO-Verdrag inzake de bestrijding van omkoping van buitenlandse ambtenaren bij internationale zakelijke transacties en alle toepasselijke nationale anti-omkopingswetten, voorschriften, regels, uitvoerende besluiten of overheidsrichtlijnen; of (ii) de Foreign Corrupt Practices Act 1977 en de UK Bribery Act 2010 (gezamenlijk de "Anti-omkopingswetten"); en

2.1.2 U zult uw bedrijf runnen en zijn activiteiten uitvoeren alsof het onderworpen is aan de bepalingen van de Foreign Corrupt Practices Act 1977 en de UK Bribery Act 2010.

2.2 U verklaart, vertegenwoordigt en verbindt zich ertoe dat noch U, noch een van uw vertegenwoordigers, direct of indirect, iets van waarde (met inbegrip van geld) heeft aangeboden, ontvangen, beloofd, geautoriseerd, gevraagd, betaald, geschonken of gegeven aan:

2.2.1 invloed uitoefenen op handelingen, beslissingen of nalatigheden van een overheidsfunctionaris of een andere persoon of entiteit om zaken te verkrijgen of te behouden of een ongepast zakelijk voordeel te behalen;

2.2.2 een persoon of entiteit aanzetten tot ongepast handelen in strijd met de plicht van een dergelijke persoon of entiteit;

2.2.3 een overheidsfunctionaris of een andere persoon of entiteit ertoe aanzetten invloed uit te oefenen op een overheidsinstantie of een andere persoon of entiteit om een ongepaste handeling te verrichten of om zaken te verkrijgen of te behouden; of

2.2.4 het doel of effect hebben van openbare of commerciële omkoping, aanvaarding van of berusting in afpersing, smeergeld of andere onwettige of ongepaste middelen om zaken te verkrijgen of te behouden.

2.3 U verklaart en verklaart dat:

2.3.1 geen eigendomsbelang, direct of indirect, in U wordt gehouden of gecontroleerd door of ten voordele van een overheidsinstantie, overheidsfunctionaris of directe familieleden van een overheidsfunctionaris; en

2.3.2 geen van haar Vertegenwoordigers een Overheidsinstantie of Overheidsfunctionaris is.

2.4 Je zult ASK4 onmiddellijk op de hoogte stellen als dit verandert of dreigt te veranderen.

3. Sanctiebepalingen

3.1 U verklaart en verklaart dat U niet:

3.1.1 producten heeft verkocht of diensten of technologie heeft geleverd of producten heeft gekocht of diensten of technologie heeft ontvangen, met inbegrip van krediet- en financiële diensten of producten, aan of van een land waarvoor een sanctie geldt of een beperkte partij, in strijd met een economische sanctie;

3.1.2 producten, diensten of technologieën, met inbegrip van krediet- en financiële diensten en producten, in strijd met een economische sanctie heeft ingevoerd, uitgevoerd of de invoer of uitvoer ervan heeft vergemakkelijkt vanuit of naar een gesanctioneerd land of een beperkte partij; of

3.1.3 anderszins een financiële of andere zakelijke transactie aan te gaan met een gesanctioneerd land of een beperkte partij in strijd met een economische sanctie.

3.2 U verbindt zich ertoe geen van de in dit artikel 3 genoemde handelingen te verrichten of daaraan mee te werken.

4. Wet op de strafrechtelijke financiën 2017

ASK4 tolereert geen belastingontduiking en zet zich in om ervoor te zorgen dat geen van haar werknemers, agenten of externe leveranciers zich inlaat met belastingontduiking. U begrijpt en erkent het beleid van ASK4 op dit gebied en is eveneens toegewijd aan het voorkomen van belastingontduiking door haar werknemers, agenten of andere externe leveranciers. U erkent verder dat U Uw verantwoordelijkheden onder Deel 3 van de Criminal Finances Act 2017 ("Deel 3") begrijpt en dat U redelijke preventieprocedures (zoals bedoeld in Deel 3) hebt ingesteld om ervoor te zorgen dat noch Uw werknemers, noch Uw agenten, noch Uw relevante externe leveranciers de strafbare feiten zullen plegen waarnaar in Deel 3 wordt verwezen. Na een redelijke kennisgeving aan U door ASK4, zult U ASK4 alle informatie en assistentie geven die zij redelijkerwijs kan verlangen, zodat zij zich ervan kan vergewissen dat U voldoet aan Deel 3.

5. Bepalingen tegen mensenhandel en dwangarbeid

5.1 U verklaart en verbindt zich ertoe dat:

5.1.1 noch U, noch een van Uw vertegenwoordigers, nationale of internationale wetten tegen mensenhandel of dwangarbeid heeft overtreden of zal overtreden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de (i) UK Modern Slavery Act 2015; (ii) California Transparency in Supply Chains Act; (iii) U.S. Government's Federal Acquisition Regulation on Ending Trafficking in Persons; (iv) the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29); (v) Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105); of (vi) alle toepasselijke wetten tegen mensenhandel of arbeidswetten waarin het bedrijf zaken doet.

5.1.2 UIn het geval U nationale en/of internationale wetten tegen mensenhandel of dwangarbeid schendt in enig rechtsgebied, stelt U ASK4 op de hoogte van het plaatsvinden van een onderzoek, formele klacht of claim, voor zover deze betrekking heeft op de mogelijke, directe of indirecte schending(en) van de wet. U stemt ermee in ASK4 binnen dertig (30) dagen van een dergelijk onderzoek, formele klacht of claim op de hoogte te stellen.

6. Gelijkheidswet 2010

6.1.1 U erkent en aanvaardt hierbij het beleid van ASK4 om alle bewoners, toekomstige bewoners en hun gasten op een eerlijke, professionele manier te behandelen zonder aanzien van leeftijd, handicap, ras, nationaliteit, etnische of nationale afkomst, religie, geloof of gebrek aan religie/geloof, geslacht, seksuele geaardheid, zwanger zijn of een kind krijgen, transseksueel zijn of worden, en in overeenstemming met alle juridische richtlijnen, en verder aanvaardt U de verantwoordelijkheid om Uw werknemers te trainen om zich hieraan te houden.

6.1.2 Indien U zich niet houdt aan het ASK4 Gelijkheidsbeleid en de Equality Act 2010, kan ASK4 elke overeenkomst met U met onmiddellijke ingang beëindigen.

7. Screening van werknemers

7.1.1 U stemt ermee in de nodige zorgvuldigheid te betrachten bij het niet plaatsen van Personeel van de Leverancier of andere werknemers, arbeiders of onderaannemers voor het uitvoeren van de Diensten op ASK4-klantlocaties zonder een DBS-certificaat (of plaatselijk equivalent) dat:

(a) gedateerd is niet meer dan 12 maanden voorafgaand aan de aanvang van de Diensten;

(b) is gecontroleerd en afgetekend in overeenstemming met Uw interne beleid; en

(c) ten minste elke 3 jaar wordt verlengd vanaf de datum van afgifte van het vorige DBS-certificaat, voor zover de persoon of personen met U blijven samenwerken om de Diensten te verlenen.

7.1.2 U begrijpt dat het uw eigen plicht is om verantwoordelijke aanwervingspraktijken te gebruiken en erkent het beleid van ASK4 met betrekking tot het achtergrondonderzoek van haar arbeidskrachten.

8. Productcertificering en naleving

8.1 In het onderstaande betekenen "Producten" alle goederen en diensten die door U aan ASK4 worden geleverd.

8.2 Alle Producten zullen:

8.2.1 volledig in overeenstemming zijn met alle toepasselijke wet- en regelgeving en normen met betrekking tot de verkoop en distributie van dergelijke producten in alle markten waarin ASK4 actief is (zijnde het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika en elk ander land zoals door ASK4 aan U is medegedeeld).

8.2.1 Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, garandeert en verklaart U specifiek dat alle Producten:

(a) naar behoren gemarkeerd met de CE- en UKCA-merktekens;

(b) zijn voorzien van een markering die vereist is (rechtstreeks of om naleving door ASK4 mogelijk te maken) krachtens de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 2013, de Richtlijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (en lokale implementaties daarvan) en Verordening (EU) 2023/1542 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2023 inzake batterijen en afvalbatterijen;

(c) voldoen aan alle toepasselijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieubescherming;

8.2.2 voldoen aan de voorschriften en normen van de Federal Communications Commission (FCC) en de Consumer Product Safety Commission (CPSC);

8.2.3 in overeenstemming zijn met de Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit (en lokale implementaties daarvan), om te waarborgen dat dergelijke Producten geen elektromagnetische storingen genereren of daardoor niet worden beïnvloed, of storingen veroorzaken met andere producten of apparaten.

 8.3 U zult ervoor zorgen dat alle Producten die op grond van deze Overeenkomst worden geleverd, geschikt zijn voor het beoogde doel en wettelijk mogen worden verkocht, gebruikt en op de markt gebracht binnen het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie en de Verenigde Staten. U bent als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle goedkeuringen, certificeringen en autorisaties die nodig zijn om aan deze eis te voldoen.

 8.4 In het geval dat een Product niet in overeenstemming met de bepalingen van deze clausule blijkt te zijn, zult u onmiddellijk op eigen kosten alle noodzakelijke stappen ondernemen om deze overeenstemming te waarborgen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de wijziging, vervanging of terugroeping van niet-conforme Producten.

9. Aanvullende bepalingen

9.1 U verklaart en verklaart dat er op alle relevante tijdstippen geen beschuldiging, aanklacht, procedure of onderzoek van of verzoek om informatie van U of een van uw vertegenwoordigers door een overheidsinstantie is met betrekking tot een daadwerkelijke of potentiële schending van deze vereisten. U zult ASK4 onmiddellijk informeren als dit verandert of waarschijnlijk zal veranderen.

9.2 U verklaart, vertegenwoordigt en verbindt zich ertoe dat alle betalingen in verband met de uitvoering van enige overeenkomst tussen ASK4 en U zullen zijn:

9.2.1 juist en nauwkeurig zijn vastgelegd in haar boeken en bescheiden, inclusief bedrag, doel en ontvanger;

9.2.2 wordt bijgehouden in overeenstemming met haar interne procedures samen met ondersteunende documentatie; en

9.2.3 bijgehouden in overeenstemming met alle andere toepasselijke wetten met betrekking tot het opstellen en bijhouden van boeken, bescheiden of rekeningen,

in elk geval op een wijze die voldoende zekerheid biedt dat alle transacties van U in een zodanige vorm en op zodanige wijze worden vastgelegd dat aan deze vereisten kan worden voldaan.

9.3 U verklaart en verklaart dat noch U, noch een van Uw vertegenwoordigers:

9.3.1 interne boekhoudcontroles heeft omzeild;

9.3.2 boeken, bescheiden of rekeningen heeft vervalst;

9.3.3 een fonds of actief heeft opgericht of in stand gehouden dat niet is opgenomen in de boeken en bescheiden van een dergelijke entiteit; of

9.3.4 geprobeerd heeft een accountant te dwingen of op frauduleuze wijze te beïnvloeden in verband met een controle, beoordeling of onderzoek van de jaarrekening van U.

U verbindt zich ertoe dat U zich niet zult inlaten met een van de bovenstaande activiteiten gedurende de looptijd van een overeenkomst tussen ASK4 en U.

9.4 ASK4 en haar bevoegde vertegenwoordigers mogen Uw boeken, bescheiden, rekeningen en andere documenten die betrekking hebben op enige overeenkomst tussen ASK4 en U, in welke vorm dan ook, controleren, onderzoeken en daarvan kopieën maken om de naleving van deze vereisten te verifiëren. U zult al deze bescheiden en rekeningen bewaren en bewaren gedurende de looptijd van elke overeenkomst tussen ASK4 en U en gedurende (i) drie jaar na afloop of beëindiging van elke overeenkomst tussen ASK4 en U of (ii) de tijdsduur die wordt bepaald door Uw beleid voor het bewaren van gegevens (welke van de twee het langst is). U stemt ermee in volledig mee te werken aan dergelijke onderzoeken, waarvan de omvang, methode, aard en duur uitsluitend ter beoordeling van ASK4 zijn. De rechten in deze clausule moeten expliciet worden opgenomen in alle latere subcontracten of overeenkomsten die worden gevormd tussen U en vertegenwoordigers in verband met de uitvoering van een overeenkomst tussen ASK4 en U.

9.5 U zult, of op verzoek van ASK4 zult U ASK4 toestaan om, anti-omkoping en anti-corruptie training te geven aan de werknemers van Leverancier en aan de werknemers van onderaannemers die diensten verlenen onder enige overeenkomst tussen ASK4 en U.

9.6 U verklaart, verklaart en verbindt zich ertoe dat U en Uw Vertegenwoordigers beschikken over en zullen blijven beschikken over adequaat beleid, procedures en controles (inclusief een klokkenluidersprocedure) om te waarborgen dat diensten onder enige overeenkomst tussen ASK4 en U in overeenstemming zijn met deze vereisten, inclusief maar niet beperkt tot, beleid en procedures met betrekking tot (i) boekhoudkundige of financiële transacties, (ii) training van personeel en (iii) due diligence op derden. Alle vertegenwoordigers van U zijn op de hoogte gesteld van dit beleid, deze procedures en controles. U zult ASK4 op schriftelijk verzoek onverwijld een kopie/details van dit beleid, deze procedures en controles verstrekken.

9.7 Indien U kennis neemt van of reden hebt tot vermoeden van enige schending van deze vereisten in verband met de uitvoering van enige overeenkomst tussen ASK4 en U, zult U ASK4 onmiddellijk door middel van een schriftelijke kennisgeving van Uw kennis of vermoeden op de hoogte stellen. U verbindt zich ertoe:

9.7.1 een onderzoek in te stellen en onmiddellijk stappen te ondernemen om illegale of onethische activiteiten die in een dergelijke kennisgeving worden genoemd op te schorten in afwachting van de resultaten van het onderzoek;

9.7.2 om volledig mee te werken aan elk onderzoek van ASK4 om vast te stellen of er sprake is van een schending van deze vereisten in verband met de uitvoering van een overeenkomst tussen ASK4 en U en zo snel als praktisch mogelijk daarna, maar in geen geval later dan 90 dagen na levering van een dergelijke kennisgeving, zult U de methode, omvang en resultaten van een dergelijk onderzoek rapporteren aan de ASK4 General Counsel rapport zal een voorgestelde remedie voor elke schending of mogelijke schending die in een dergelijk rapport wordt gespecificeerd bevatten. U zult ook aanvullend onderzoek doen en een dergelijke voorgestelde remedie herzien als dit nodig is om de goedkeuring van ASK4 te verkrijgen binnen een redelijke periode na de presentatie van een dergelijk rapport aan ASK4 en U zult een voorgestelde remedie die is goedgekeurd door ASK4 goedkeuren en implementeren; en

9.7.3 dat ASK4 informatie met betrekking tot waarschijnlijke schending van de Anti-omkopingsbepalingen, met inbegrip van het bestaan en de voorwaarden van elke overeenkomst tussen ASK4 en U, openbaar mag maken aan de relevante overheidsinstantie en aan elke andere persoon of entiteit waarvan ASK4 of haar juridisch adviseur bepaalt dat deze een legitieme noodzaak heeft om op de hoogte te zijn.

9.8 In het geval dat ASK4, te goeder trouw handelend, van mening is dat U of een van Uw vertegenwoordigers een van deze vereisten heeft geschonden op een wijze die ASK4 kan onderwerpen aan aansprakelijkheid of aan een materieel verlies van reputatie, heeft ASK4 het eenzijdige recht dat onmiddellijk kan worden uitgeoefend na schriftelijke kennisgeving aan U om:

9.8.1 een einde te maken aan de verplichting van ASK4 om de vergoeding te betalen die is vastgelegd in enige overeenkomst tussen ASK4 en U en/of

9.8.2 elke overeenkomst tussen ASK4 en U onmiddellijk te beëindigen.

9.9 Je zult ASK4 vrijwaren en schadeloos stellen en ASK4 gevrijwaard houden voor alle verliezen en uitgaven die voortvloeien uit of verband houden met de schending van een van deze vereisten. U zult, in het bijzonder, ASK4 vrijwaren en schadeloos stellen en ASK4 gevrijwaard houden tegen alle redelijke kosten van derden (inclusief redelijke juridische kosten en andere professionele kosten en uitgaven), boetes, schade en andere out-of-pocket monetaire verplichtingen (inclusief de terugbetaling van inkomsten of winsten) geleden of opgelopen door, of opgelegd aan, ASK4, als gevolg van of in verband met het bestaan, de bevindingen of de uitkomst van een klacht, onderzoek of procedure met betrekking tot Uw naleving van deze vereisten. In het geval dat een bepaling van deze vrijwaring nietig of niet-afdwingbaar is op grond van een bepaling van de toepasselijke wetgeving, wordt een dergelijke bepaling geacht te zijn gewijzigd voor zover dat nodig is om deze wettelijk, geldig en afdwingbaar te maken. Indien een dergelijke wijziging niet mogelijk is, zal deze worden geschrapt en zullen de overige bepalingen van deze vrijwaring volledig van kracht blijven en, indien nodig, zodanig worden gewijzigd dat de geest van deze vrijwaring zoveel mogelijk in acht wordt genomen.

9.10 ASK4 kan doorlopend due diligence onderzoek naar U uitvoeren (waarvan de omvang, methode, aard en duur uitsluitend naar het redelijke oordeel van ASK4 is). U stemt ermee in volledig mee te werken aan elke voortdurende due diligence en stemt ermee in snel en nauwkeurig te reageren op elk due diligence-verzoek om informatie of documenten.

9.11 U zult ASK4 ten minste jaarlijks of op verzoek van ASK4 een certificaat verstrekken waarin de naleving van deze vereisten wordt bevestigd.

Updates

Op 16 februari 2024 zijn deze nalevingsvereisten bijgewerkt met een nieuwe sectie 8 (de daaropvolgende secties zijn hernummerd). Deze nieuwe sectie is van toepassing op alle leveringen van Producten (zoals gedefinieerd in de update) die op of na die datum plaatsvinden.